Úvodní stránka - Aktuality | MONT-KOVO montované haly, ocelové konstrukce - Programy pro výpočet statiky ocelové konstrukce

Programy pro výpočet statiky ocelové konstrukce

EUROKÓDY - NORMY PRO POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Programy pro návrh ocelové konstrukce nejen pro montované haly tzv. FIN EC v posledních letech postupně přecházely do jednotného normového rámce Eurokódů, které se postupně také prosazovaly nejen u nás, ale také v celé Evropě. Všichni autorizovaní odborníci na statiku se již řídí výhradně Eurokódy při posuzování ocelové konstrukce montované haly, Eurokódy představují jediné oficiálně platné normy v oblasti ocelové konstrukce montované haly.

Základními programy jsou FIN 2D a FIN 3D, které řeší statiku rovinných a prostorových prutových konstrukcí.

Noviny programu FIN EC 

Největší změny ve statických výpočtech je v oblasti zatížení konstrukce. Změnily se hodnoty jednotlivých součinitelů i pravidla kombinování jednotlivých zatížení.

Progamy FIN EC obsahují i dimenzační moduly, které posuzují jednotlivé prvky konstrukce. Nejedná se jen o ocelové konstrukce, dimenzační moduly posuzují  všechny konstrukce - jsou rozděleny podle materiálů konstrukce na: Ocel, Beton, Dřevo, Zdivo.

Statika ocelové konstrukce

Program Ocel se zabývá statikou ocelové konstrukce, ať už montované haly nebo jakékoli jiné ocelové konstrukce. Posuzuje ocelové konstrukce podle normy ČSN EN 1993-1-1 buď v řezu nebo na celém dílci.

Posudek řezu ocelové konstrukce

  • jednodušší
  • rychlejší výpočet
  • jednoduchý souhrn výsledků

Výsledky tohoto posudku lze vygenerovat stručné nebo podrobné.

Stručné výsledky jsou vhodné k samotné prezentaci výpočtu ocelové konstrukce, jsou vždy sestaveny pouze do jedné A4 a obsahují všechny důležité parametry - jak vstupní tak výstupní výsledky.

Podrobné výsledky posouzení řezu zajišťují zpětnou kontrolu výpočtu, dávají představu o tom, jestli je prvek dostatečně využit a zda není možné jeho využití zvýšit.

Výpočet probíhá tak, že se zadá jednak průřez a materiál a potom vnitřní síly, které působí na materiál. Někdy je zapotřebí zadat i parametry vzpěru, klopení či uložení konců, oslabení průřezu otvory, použití výztuh.

Tento program pro posouzení řezu konstrukce umožňuje efektivně optimalizovat ocelové konstrukce díky snadné výměně vstupních parametrů a možnosti různých kombinací.

Výsledkem je tak velké množství různých variant ocelové konstrukce tak, aby ocelová konstrukce byla co nejekonomičtější.

Posudek celého dílce ocelové konstrukce

V jednotlivém dílci ocelové konstrukce se vyhledají řezy, které jsou nejvíce využívané. V těchto řezech se potom provádí posouzení, přičemž v žádném jiném řezu nesmí být dosaženo vyššího využití než ve vybraných řezech.

Výsledky a průběh využití se vypíší v tom řezu, který je nejvíce využívaný. Jedná se o mnohem pracnější variantu než při zadání řezu.

Program na posouzení odolnosti ocelové konstrukce při požáru

Při posuzování požární odolnosti ocelové konstrukce montované haly se používá program Ocel požár, kdy do vstupních údajů se zadává průběh a charakter požáru a také způsob ochrany ocelové konstrukce - může to být například ochranný nátěr ocelové konstrukce, ochranné nástřiky ocelové konstrukce či obklady.

Výstupem výpočtu je výpočet požární odolnosti ocelové konstrukce, která se porovná s požadovanou dobou požární odolnosti.

Více o požární odolnosti haly.

top