Úvodná stránka - Ako staviame - Projekcie a statika

Projekcie a statika

Zaisťujeme navrhnutie oceľovej konštrukcie haly podľa požiadaviek investora, a vytvorenie výkresu pre výrobu a montáž haly. Dôraz sa kladie predovšetkým na dodržanie noriem kvality tak, aby konštrukcie boli navrhnuté čo najekonomickejšie s dostatočnou pevnosťou a s čo najvyššou estetickou mierou.

Prvým krokom projekcie oceľovej konštrukcie je predbežné technické riešenie požadovanej haly pre investora. Údaje vychádzajúce z technického riešenia sú podkladom k výpočtu cenového návrhu. Pre správnu kalkuláciu je potrebné poznať predovšetkým nasledujúce údaje: rozmery montovanej haly, jej účel, využitie a klimatické podmienky v danej lokalite. Na základe týchto podkladov sa stanoví rozloženie jednotlivých rámov montovanej haly, typ jednotlivých profilov, typ väzníkov, paždíkov, a zvolí sa vhodný typ opláštenia. Na zvolený typ sendvičových panelov má vplyv niekoľko faktorov - účel montovanej haly, klimatické podmienky a podklady vychádzajúce z požiarnej správy. Po podpise zmluvy sú zhotovené výrobné výkresy a zostavená výrobná dokumentácia.

Výrobná dokumentácia montovanej haly

Realizačný projekt alebo teda výrobná dokumentácia vychádza z podkladov od investora, respektíve projektanta, ktorý vypracuje tzv. Projekt pre stavebné povolenie. Výrobnú dokumentáciu vyhotovuje MONT-KOVO vo vlastnej projekčnej kancelárii. Tá pracuje s programom Tekla Structures, ktorý konštrukcie zhotovuje v 3D, takže finálny model je znázornený vrátane spojov a skrutiek.

Program následne vygeneruje výkresy potrebné pre firemných zámočníkov, ktorí podľa nich vyrábajú a montujú oceľové konštrukcie. Ide predovšetkým o tzv. rezné plány oceľovej konštrukcie, kotviace prvky, zvary a montážne výkresy. Program rovnako prepočíta hmotnosť konštrukcie, jednotlivých dielcov a celkovú plochu náteru. Tento proces je potom zárukou bezchybnej výroby a montáže.

Statika haly a oceľovej konštrukcie

Výrobná dokumentácia potrebná pre výrobu konštrukcie vychádza zo statických prepočtov autorizovaného statika. Výpočty sú kalkulované na základe eurokódov, ktoré sú jedinou platnou normou pre výpočty oceľovej konštrukcie montovanej haly. Pre výpočet statiky nosnej oceľovej konštrukcie, prípojov a kotvenia využíva MONT-KOVO najnovšie verzie programov RFEM a FIN EC.

Statický výpočet vychádza z informácií v projekte pre stavebné povolenie, poprípade štúdie, ktorú na základe investorových požiadaviek vypracuje jeho projektant. Ten je zoznámený s konkrétnymi podmienkami realizovanej montovanej haly (mimo iné sa prihliada napríklad na snehové a poveternostné vplyvy, podložie v mieste realizácie haly alebo účel stavby).

Do výpočtu statik zadáva geometriu, profiláciu, kvalitu ocele alebo zaťaženie od jednotlivých účinkov. Na základe týchto údajov získa výstupy, ako sú vnútorné sily, reakcie, deformácie, napätie a podobne. Statik je potom schopný optimalizovať oceľové konštrukcie vďaka možnej výmene vstupných parametrov tak, aby oceľová konštrukcia bola presne a ekonomicky nadimenzovaná.

top